Podpisujete pracovnú zmluvu? Na toto si dajte pozor!

Ak máte za sebou úspešný pracovný pohovor a stojíte pred bránami nového zamestnávateľa, čaká Vás formalita zvaná podpis pracovnej zmluvy. Je dôležité poriadne si prečítať všetky informácie, ktoré obsahuje ešte pred jej samotným podpisom, pretože práve ním súhlasíte so všetkým, čo sa v nej nachádza. Vybrali sme pre Vás tie najdôležitejšie atribúty, na ktoré by ste si mali dať pozor.

Druh práce a stručná charakteristika

Jednou z najdôležitejších náležitostí v pracovnej zmluve je druh práce. Zamestnávateľ je povinný vymedziť náplň práce a zároveň prideľovať zamestnancovi povinnosti len v medziach dohodnutého druhu práce. Charakteristika a popis práce musí byť uvedený písomne.

Miesto výkonu práce

Je možné uviesť jedno, alebo viacero miest výkonu práce a to na základe dohody, alebo potrieb oboch strán, najmä však zamestnávateľa.

Deň nástupu do práce

Dátum vzniku pracovného pomeru je prvý nástupný deň zamestnanca. Najneskôr deň pred nástupom do práce má zamestnávateľ povinnosť prihlásiť zamestnanca do sociálnej poisťovne a v ideálnom prípade so zamestnancom aj podpísať pracovnú zmluvu.

Mzdové podmienky

Mzdové ohodnotenie a všetko čo tomu prislúcha môže byť dohodnuté aj v kolektívnej zmluve. V pracovnej zmluve sa zvykne uvádzať aj výplatný termín, tento údaj však tak isto v zmluve nie je povinný.

Nižšie uvedené náležitosti v pracovnej zmluve síce povinné nie sú, ale z viacerých dôvodov sa zvyknú uvádzať, buď v záujme ochrany zamestnanca alebo zamestnávateľa. Je dôležité podotknúť, že v prípade, ak nie sú uvedené v pracovnej zmluve, zamestnávateľ napriek tomu musí dodržať povinnosť informovať Vás o tom písomne.

Určenie doby, na ktorú sa pracovný pomer uzatvára

Ak v pracovnej dobe nie je uvedený dátum skončenia doby určite, resp. doby na ktorý sa pracovný zmluva uzatvára, platí, že je pracovný pomer uzatvorený na dobu neurčitú.

Skúšobná doba a jej trvanie

Štandardne je skúšobná doba tri mesiace, ale pri vedúcich pozíciách, alebo členovi štatutárneho orgánu môže byť uzatvorená najviac na 6 mesiacov. Počas skúšobnej doby môže byť pracovný pomer ukončený kedykoľvek a z oboch strán.

Týždenný pracovný čas

Štandardne platí, že pracovný čas zamestnanca je najviac 40 hodín týždenne. Priemerný týždenný pracovný čas zamestnanca a to aj vrátane práce nadčas nesmie prekročiť 48 hodín. Existujú ale určité výnimky súvisiace s rozvrhnutím pracovného času, charakterom práce, alebo vekom zamestnanca, ktoré upresňuje zákonník práce.

Konkurenčná doložka

Podľa Zákonníka práce sa môžu zamestnávateľ a zamestnanec v pracovnej zmluve dohodnúť, že zamestnanec po skončení pracovného pomeru nebude počas vymedzenej doby, najdlhšie však jeden rok, vykonávať zárobkovú činnosť s konkurenčným charakterom.

Na záver ešte dodáme, že pracovná zmluva musí byť vyhotovený v dvoch kópiách, pričom jednu musí dostať zamestnanec.

Zdroj: ip.gov.sk

Предыдущая статья: Personálne agentúry na pracovnom trhu: Podľa čoho vybrať tú správnu?